Blood Groups

A +ve

Sharan
Rajesh_grs
Pavanpks
Kushi

AB +ve

Chetan - 8095544023
Naren - 9008378143

AB -ve


Praveen - Mylari

B +ve

Abhi - Dhore - 9902672299

Amara -

Prashanth Ignatious - 9845543427

Jagadeesh - Aone - 9980272212

Dev Anand - 9686911885


B -ve

SomaShekar - 9880285817

O +ve


Mahi - 9980010354

Nagesh - GoodMan -

Anand - Anna - 8050602330

Power -

Sandeep Kumar - 9901400766

Yogi.Uppi

Sanstar

O -ve

Karthik Gowda - 9632555366
 
Top